【Thông Báo】Quy Tắc Gộp Server

Thứ 4, ngày 27/09/2023

Thân gửi các Tướng Quân, BQT Ngự Long Tại Thiên Mobile xin giới thiệu tới các Tướng Quân bộ quy tắc gộp Server như sau:

1. Quy tắc xử lý trùng tên

Đối với các Tướng Quân có tên trùng nhau, tên nhân vật sẽ tự động đổi thành dạng Tên nhân vật#số (ví dụ Hoàng#1, Hoàng#2) và sau khi bảo trì gộp server hoàn tất, Kỹ Thuật sẽ gửi 1 Thẻ Đổi Tên cho các Tướng Quân qua hòm thư.

2. Lãnh Địa Bang

Toàn bộ dữ liệu lãnh địa bang sẽ được reset lại từ đầu, đồng nghĩa với việc tất cả bang hội sẽ không còn chiếm đóng thành trì nữa, cần tiến hành Tuyên Chiến Lãnh Địa lại từ đầu.

Lưu ý:

- Việc này cũng đồng nghĩa với việc chức Quốc Vương, Vương Hậu,... sẽ bỏ trống, Tướng Quân cần chiếm lại Vương Thành để có thể lên lại các chức vị cũ.

- Chức vị Hoàng Đế cũng sẽ bị bỏ trống, Tướng Quân cần tham gia lại Hoàng Thành Chiến (diễn ra vào tối thứ 7)

Ví dụ: Ngày gôp server diễn ra vào thứ 5  thì tối thứ hôm đó Tướng Quân có thể tham gia Tranh Đoạt Lãnh Địa Chiến, sau đó đến thứ 6 sẽ tham gia Quốc Chiến và thứ 7 tham gia Hoàng Thành Chiến.

3. Quy tắc xử lý BXH

- Để tránh lỗi xảy ra, toàn bộ dữ liệu trên BXH sẽ được reset và cập nhật lại từ đầu khi Tướng Quân tăng Lực Chiến/Cấp Độ/Nâng cấp tính năng/... sẽ xuất hiện lại trên BXH (dựa theo dữ liệu hiện có của toàn bộ các Tướng Quân trong cụm server sau khi gộp)

4. Chợ Đen (Chợ Đấu Giá)

- Để tránh lỗi xảy ra, Tướng Quân cần gỡ vật phẩm đang treo trên chợ đen trước khi bảo trì gộp Server.

5. Sự kiện Hạn Giờ

- Thời gian bộ sự kiện Hạn Giờ sẽ được tính theo server gộp

- Các dữ liệu tích nạp sẽ được giữ nguyên (Tích Nạp, Tích Tiêu,...)

- Một số sự kiện hạn giờ phát thưởng nhiều lần như Mua Chung Vui Vẻ,.... sẽ reset để đồng bộ dữ liệu các server trong cùng cụm.

Ví Dụ: Server 2, 3 gộp với Server 1 thì bộ sự kiện sẽ tính theo lịch server 1.

5. Chuỗi sự Kiện Gộp Server vui vẻ

- Chuỗi sự kiện Gộp Server Vui Vẻ sẽ xuất hiện ngay sau khi bảo trì gộp server hoàn tất, kéo dài trong 7 ngày gồm: Đăng Nhập nhận quà, Đua Top Tiêu KNB, Đua Top Tăng Chiến Lực, Gói mua ưu đãi, Quỹ Hợp Phục

- Lưu ý:

+ Đối với sự kiện Đua Top Tăng Chiến Lực, hệ thống sẽ tính theo công thức sau (Chiến lực Tăng Trưởng = Chiến Lực hiện tại - Chiến Lực cao nhất mà Tướng Quân từng đạt được trong game). Do đó, hệ thống sẽ tự động ghi nhận Chiến Lực cao nhất mà Tướng Quân từng đạt trong game làm mốc, việc tháo đồ/danh hiệu trước khi gộp server sẽ không ảnh hưởng tới dữ liệu này.

+ Đồng thời sau khi gộp server, các danh hiệu/thời trang hạn giờ liên quan đến Quốc Chiến như (Hoàng Đế, Quốc Vương, Vương Hậu, Thừa Tướng, Thái Úy, Đại Tư Đồ, Đại Tư Mã) sẽ biết mất nên LC của Tướng Quân sẽ bị giảm đôi chút, Tướng Quân cần tham gia lại hoạt động Quốc Chiến và được Quốc Vương/Vương Hậu/Hoàng Đế ban lại chức hiệu cũ để nhận lại những trang bị này.

7. Phong Thần Bảng

- Toàn bộ dữ liệu sẽ được reset, thứ hạng của Tướng Quân sẽ trở về như ngày 1 mở server.

- Khi Tướng Quân đánh lại sẽ nhận được KNB Khóa thưởng dành lần đầu tiên đạt mốc xếp hạng tương ứng.

8. Quốc Gia: Cấp Quỹ Quốc Gia, Khí Vận, Quốc Lực, Quốc Sách và Kỹ Thuật Quốc Gia

- Toàn bộ các chức quan viên trong Quốc Gia sẽ bị bỏ trống, cần bổ nhiệm lại Quốc Vương mới có thể ban chức.

- Quỹ Quốc Gia: Lấy Tổng của toàn bộ các server cộng dồn lại

Ví dụ: Quỹ quốc gia của Phe thục tại server 1 là 10.000 và server 2 là 20.000 thì sau khi gộp server Quỹ quốc gia Phe Thục sẽ là 30.000

- Dữ liệu lịch sử Quốc Chiến sẽ được reset lại từ đầu

- Dữ liệu Quốc Lực sẽ tính theo công thức sau: Tổng Quốc Lực của Phe tại các server gộp/số server gộp = Quốc Lực phe đó.

- Dữ liệu Cấp Văn Minh, Kỹ Thuật Quốc gia: Với mỗi Quốc Gia, so sánh các điểm văn minh từ các server được gộp, lấy của server cao hơn và lấy của server chính nếu giống nhau. Lấy dữ liệu của sau khi gộp làm chuẩn.

- Cấp Kỹ Thuật đã nghiên cứu sẽ được dựa theo cấp Kỹ Thuật trong dữ liệu chuẩn, bên không chuẩn sẽ được chuyển đổi thành Quỹ Quốc gia và hoàn trả lại cho Quốc Gia tương ứng sau khi gộp server. Nếu cấp học của Quốc Gia cao hơn cấp học của server mới thì hiệu quả đã học sẽ được lưu lại.

- Quốc sách và Nghiên cứu Quốc Gia sẽ được reset dữ liệu toàn bộ.

- Quan hệ Kết Minh cũng được reset lại từ đầu.

- Điểm khí vận reset lại từ đầu.

- Thưởng Quốc Chiến của Tướng Quân sẽ được reset lại từ đầu, nhận lại tương tự Server mới.

9. Thư

- Tướng Quân cần nhận hết toàn bộ thư để tránh gặp lỗi trong quá trình gộp server

Trân Trọng,

BQT Ngự Long Tại Thiên Mobile.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe